Порез на имовину

Локална пореска администрација – Сента

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“, број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике које воде пословне књиге.

Обвезници који не воде пословне књиге-физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

  • Пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог система ЈИС ЛПА (http://www.lpa.gov.rs), где се може извршити и увид у упит стања на рачунима.
За приступ наведеном порталу потребна је одговарајућа пријава на систем а она је могућа на два начина:
  1. Коришћењем корисничког имена и лозинке (username i password)
  2. Коришћењем квалификованог електронског сертификата
Електронско подношење пријаве омогућено је само коришћењем квалификованог електронског сертификата. Обвезницима који су у претходном периоду у ЛПА отворили корисничко име и шифру омогућен је увид у стање пореског дуга на територији целе Републике Србије.

УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

  1. Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети:
    • предајом попуњеног обрасца захтева у просторијама Одсека за локалну пореску администрацију (Сента , Главни трг  бр. 1 , пријемна канцеларија-шалтер Ф) за обвезнике који имају пребивалиште на територији општине Сента.
2. Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line упита стања обвезник, или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО (уз приказ важеће личне карте). Овлашћење за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме – (у прилогу ОП образац).
3. Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи искључиво у Одсек, како би му била издата нова лозинка. Том приликом обвезник или овлашћено лице мора попунити захтев за доделу нове лозинке.

Прилог:
> Захтев за отварање корисничког налога и за доделу нове лозинке можете преузети ОВДЕ. <<

Пратите нас:

Skip to content