A rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskarának közleménye

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-30-5/2020-II

Kelt: 2021.06.01-én

Zenta


A katasztrófakockázatok csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 39. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 20. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 61. szakasza 1. bekezdésének 18. pontja, valamint Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarnak, 2021. június 01-én kelt javaslatára, Zenta község polgármestere meghozta az alábbi


R E N D E L E T E T

 

Zenta község egész területén a rendkívüli helyzet megszüntetéséről1. Megszüntetjük a rendkívüli helyzetet Zenta község egész területén, kezdve 2021.06.01-étől.

2. A rendkívüli helyzetek községi törzskara által, a COVID 19 fertőző betegség terjedésének megfékezésére vonatkozó, ezidáig meghozott járványügyi meghagyásai és aktusai a jelen rendelet meghozatalával hatályukat vesztik.

3. Zenta község egész területén továbbra is érvényben maradnak a Szerb Köztársaság Válságtörzskarának, a COVID 19 fertőző betegség terjedésének megfékezésére vonatkozó, ezidáig meghozott érvényben lévő járványügyi meghagyásai.

4. A jelen rendeletet meg kell küldeni az Észak-bánáti Közigazgatási Körzet körzeti rendkívüli helyzetek törzskarának, a köztársasági rendkívüli helyzetek törzskara – rendkívüli helyzetek részlegének – a nagykikindai rendkívüli helyzetek osztályának, a nagykikindai Közegészségügyi Intézetnek, a közvállalatoknak, intézményeknek és Zenta község területén a védelmi és mentési intézkedések egyéb részvevőinek.

5. A jelen rendelet a meghozatalának napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

    Zenta község polgármestere

НАРЕДБА
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА ВРЕМЕ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД-19
(„Сл. гласник РС”, бр. 22/2021 и 23/2021)
1. Изузетно од одредаба члана 8. став 3, члана 9. став 2, члана 11. став 2. и члана 13. став 1. тач. 5. и 6. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19, у периоду од 16. марта 2021. године од 21.00 часова до 22. марта 2021. године до 06.00 часова, неће радити објекти у којима се обављају делатности:

1) у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);

2) пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, шалтери и киосци за продају хране и пића, и сл.);

3) пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.);

4) приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

5) пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте);

6) у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије);

7) области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.).

Ограничења из става 1. ове тачке не односи се на радно време:

1) апотека (укључујући пољопривредне апотеке), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;

2) трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворених и отворених пијаца, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

3) киоска и трафика који су као такви регистровани и класификовани и постављени на јавној површини и у којима се продају штампа, дуванске прерађевине и ситна непрехрамбена роба и која се обавља тако да купац не улази у објекат;

4) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.;

5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа;

6) објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема и одржавања регистрованих такмичења у надлежности националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима;

7) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања.

1а Ограничење радног времена из тачке 1. ове наредбе не односи се на:

1) финансијске институције (банке, осигуравајућа друштва, мењачнице, и др.);

2) државне органе, органе државне управе, органе АП Војводине, органе јединица локалних самоуправа;

3) јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе;

4) јавне установе чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе, осим оних установа које обављају делатности из тачке 1. ове наредбе;

5) судови и јавна тужилаштва, јавни бележници, извршитељи и други правосудни или са њима везани органи и службе;

6) привредна друштва и други привредни субјекти, осим оних која обављају делатности из тачке 1. ове наредбе.

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-30-4/2020-II

Kelt: 2020.12.11-én

Zenta


A katasztrófakockázatok csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 39. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 20. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 61. szakasza 1. bekezdésének 18. pontja, valamint Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarnak 217-30-3/2020-II számú, 2020. december 11-én kelt javaslatára, Zenta község polgármestere meghozta az alábbi


R E N D E L E T E T

 

Zenta község egész területén a rendkívüli helyzet kihirdetéséről

 

1. Kihirdetjük a rendkívüli helyzetet Zenta község egész területén, kezdve 2020.12.11-étől,  az epidemiológiai helyzet romlása miatt, a COVID 19 fertőző betegség terjedésének következtében.

2. A rendkívüli helyzetek községi törzskara által, a COVID 19 fertőző betegség terjedésének megfékezésére vonatkozó, ezidáig meghozott járványügyi meghagyásai és aktusai a jelen rendelet meghozatalával továbbra is hatályban maradnak.

3. A rendkívüli helyzetet a védelmi intézkedések hatékonyabb lefolytatása, valamint a lakosság életének és egészségének védelme céljából vezetjük be.

4. A jelen rendelet végrehajtásáról a rendkívüli helyzetek községi törzskara gondoskodik, összhangban a katasztrófakockázatok csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 43. és 44. szakaszával.

5. A jelen rendeletet meg kell küldeni az Észak-bánáti Közigazgatási Körzet körzeti rendkívüli helyzetek törzskarának, a köztársasági rendkívüli helyzetek törzskara – rendkívüli helyzetek részlegének – a nagykikindai rendkívüli helyzetek osztályának, a nagykikindai Közegészségügyi Intézetnek, a közvállalatoknak, intézményeknek és Zenta község területén a védelmi és mentési intézkedések egyéb részvevőinek.

6. A jelen rendelet a meghozatalának napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község polgármestere

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-30/2020-II

Kelt: 2020.11.18-án

Zenta

A katasztrófakockázatok csökkentéséről és a katasztrófavédelemről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 41. szakaszának 4. bekezdése és 43. szakasza, a COVID-19 fertőző betegség megakadályozása és leküzdése intézkedéseiről szóló Kormányrendelet (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 66/2020., 94/2020., 100/2020., 109/2020., 111/2020., 120/2020., 122/2020., 126/2020., 138/2020. sz.) alapján, Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. november 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi

 


MEGHAGYÁST

 

 

I.

 

 

 

 1. ELRENDELJÜK a védőmaszkok viselését zárt helyiségekben, és a krónikus betegeknek nyílt téren.
 2. ELRENDELJÜK a testhőmérséklet mérését a közintézményekbe való belépéskor, valamint a kézfertőtlenítő szerek és a fertőtlenítő akadályok elhelyezését a közintézmények bejáratánál.
 3. ELRENDELJÜK a védőmaszkok viselését a piacokon.

MEGHAGYJUK a Zentai KLKV-nek, hogy a piacok munkáját oly módon szervezze, hogy minden személy (eladók és vevők) kötelezően viseljen védőmaszkot és, hogy akadályozzák meg a személyek csoportosulását, és nevezzék ki azon foglalkoztatottakat, akik ezen intézkedések ellenőrzését végzik.

 1. BETILTUNK mindenféle tömeges összejövetelt nyílt és zárt térben, ahol több, mint 5 személy tartózkodik (születésnapok, esküvők, keresztelők, védőszentek ünnepe, halotti torok stb.)

A tilalom a közterületre (éttermek, termek, játéktermek stb.) és magánterületre is (házak, lakások stb.) vonatkozik.

 1. KORLÁTOZZUK a vendéglátó létesítmények és, szerencsejátékokat szervező létesítmények munkaidejét, oly módon, hogy azok nem dolgozhatnak 21 órától a következő napon 06 óráig.

KORLÁTOZZUK a vendégek számát egy asztalnál 2 személyre.

KORLÁTOZZUK a zajszintet 40 decibel alá, hogy elkerüljük a kiabálást és a hangos beszédet.

ELRENDELJÜK a vendégeknek a maszkok viselését, kivéve ha ételt vagy italt fogyasztanak, a helyiségek fokozott fertőtlenítését és takarítását, az asztalok, a széktámlák, valamint a bárpultok tisztítását és törlését, amelyek kézzel érintkezésbe kerülnek.

KORLÁTOZZUK a vendégek számát az alapterülettől függően vendégenként 4 m2-re.

A foglalkoztatottak kötelesek ellenőrizni ezen intézkedések végrehajtását.

 1. A nyilvános művelődési-művészeti események alkalmával zárt helyiségben (színház, stb.) a vendégek jelenléte engedélyezett, oly módon, hogy a nézők között legalább két ülőhely távolság kell, hogy legyen.

A nézők kötelesek maszkot viselni.

A nyilvános művelődési-művészeti intézmények munkaidejét korlátozzuk, oly módon, hogy ezek a létesítmények nem dolgozhatnak 21.00 órától a következő napon 06.00 óráig.

 1. A vallási szertartásokat zárt és nyílt téren oly módon kell lefolytatni, hogy az összegyűlt személyek között legalább 1,5 m távolságnak kell lennie, illetve minden 4 m2-en csak egy személy lehet jelen.

Minden jelenlévő személynek kötelező a maszk viselete.

 1. KORLÁTOZZUK a személyek számát, akik temetéseken vesznek részt, legfeljebb 20 személyre.

MEGHAGYJUK a Zentai KLKV-nek, hogy folytassa le ezen intézkedések ellenőrzését.

 1. KORLÁTOZZUK a boltok munkaidejét, amelyekben kiskereskedelem folyik (szupermarketok és más nem szakosított boltok, különféle szakosított boltok, pékségek stb.), kivéve a gyógyszertárak, benzintöltő állomások és vendéglátó és más létesítmények munkaidejét, amelyek étel házhozszállítását végzik, oly módon, hogy ezen létesítmények nem dolgozhatnak 21 órától a következő napon 05 óráig.

MEGHAGYJUK a bevásárló kocsik és kosarak kézfogójának kötelező fertőtlenítését a boltokban, amelyekben kiskereskedelem folyik.

A fogyasztók számát az alábbi kritériumok szerint korlátozzuk:

– legfeljebb fogyasztó a boltokban, amely létesítmények értékesítési tere 60 m2-ig terjed,

– legfeljebb 15 fogyasztó a boltokban, amely létesítmények értékesítési tere 60-tól 300 m2-ig terjed,

– legfeljebb 40 fogyasztó a boltokban, amely létesítmények értékesítési tere 300 m2 felett van.

A boltokban kötelező a védőmaszk viselése, a fertőtlenítő intézkedések foganatosítása, valamint a tájékosztatás kifüggesztése a fogyasztók maximális számáról, akik egyidejűleg ebben az eladási létesítményben tartózkodhatnak.

Ezen létesítményekben a felelős személyek kötelesek biztosítani a fogyasztók belépésének ellenőrzését.

 1. KORLÁTOZZUK  a szolgáltatások használóit, akik egyidejűleg tartózkodnak a fodrászati- és kozmetikai szalonokban és szépségszalonokban, oly módon, hogy két használó között a távolságnak legalább 1,5 m kell, hogy legyen, a védőmaszkok kötelező használata mellett a foglalkoztatottak és a szolgáltatás használói által.

Látható helyen kötelezően ki kell függeszteni a foglalkoztatottak és a szolgáltatás használói viselkedési szabályait (védőfelszerelés viselése, fizikai távolságtartás, a kéz kötelező fertőtlenítése a szalonba való belépéskor, a lábbeli kötelező fertőtlenítése a szalonba való belépéskor).

A szolgáltatás használóinak a fogadását időpont megadásával kell eszközölni.

A foglalkoztatottak kötelesek ellenőrizni ezen intézkedések foganatosítását.

 1. KORLÁTOZZUK a személyek számát, akik egyidejűleg tartózkodnak a sportcsarnokban, testnevelési termekben, edzőtermekben, fitnesz klubokban és stb., oly módon, hogy ezen személyek közötti távolság legalább 1,5 m kell, hogy legyen minden irányban, és minden használó számára kell, hogy legyen legalább 10 m2-es tér a gyakorlatokhoz.

KORLÁTOZZUK a zárt medence komplexumában egyidejűleg tartózkodó személyek számát 20 személyre.

Minden gyakorlatot végző csoport után, éspedig a következő csoportnak a terembe való érkezése előtt szükséges eszközölni a helyiség takarítását, felmosását és fertőtlenítését klór alapú szerrel és eszközölni kell a helyiségek szellőztetését, legalább fél órával a takarítást követően.

Nem javasoljuk a mesterséges szellőztetés és a klímaberendezés használatát.

A megelőző intézkedések alkalmazásakor a COVID-19 betegség terjedésének megakadályozására és a kockázat csökkentésére, a kluboknak a munkájuk során az alábbi intézkedéseket kell alkalmazniuk:

а) A klub bejáratánál fertőtlenítő akadályt kell felszerelni,

b) A munkanap elején és végén a helyiségeket jól ki kell szellőztetni és fertőtleníteni kell minden munkafelületet, felszerelést, tornaszert és a gyakorlatok kellékeit, valamint a klub padlózatát, míg a munkanap folyamán szükséges minél gyakrabban szellőztetni minden helyiséget,

c) A foglalkoztatottak, illetve a használóknak minden belépésekor el kell végezniük a kéz fertőtlenítését 70%-os alkohol alapú szerrel,

d) Minden foglalkoztatottnak, a teljes munkaidő folyamán viselnie kell a védőmaszkot,

e) A szolgáltatás használóinak saját törölközőt és más, személyes higiénia eszközöket kell használniuk,

f) A felszeretést, a tornaeszközöket és a gyakorlatok kellékeit minden használat után fertőtleníteni kell.

A foglalkoztatottak kötelesek ellenőrizni ezen intézkedések foganatosítását.

 1. MEGHAGYJUK a Zentai KLKV-nek, hogy naponta végezze az összes közterület fertőtlenítését (piacok, bejáratok a közintézményekbe stb.), valamint a rendkívüli helyzetek községi törzskara parancsnokának a meghagyására egyes intezmények fertőlénítését is.

MEGHAGYJUK a  Zentai KLKV-nek, hogy Zenta község polgárai szükségletére biztosítson elegendő mennyiségű fertőtlenítőszert (nátrium-hipokloridot), amely a polgárok számára minden helyi közösségben elérhető lesz, együtt a használati utasítással.

MEGHAGYJUK Zenta község területén minden helyi közösségnek, hogy szervezzék meg a polgároknak a fertőtlenítőszer kiosztását (nátrium-hipoklorid).

 1. MEGHAGYJUK a lakóközösségek házfelügyelőinek, hogy gondoskogyonak a fokozott higiéniáról a lakóépületben (a bejárati ajtónál, a folyosókon stb.).
 2. KORLÁTOZZUK az ügyfelek számát a postahivatalokban és bankokban a teremben az aktív tolóablakok száma szerint.

KÖTELEZŐ a védőmaszkok viselése, a legfeljebb 1,5 m-es fizikai távolság betartása.

MEGHAGYJUK minden banknak, hogy a bankautomatájuk mellett helyezzenek el kézfertőtlenítő készülékeket és kötelezően végezzék a bankautomata fertőtlenítését.

 1. MEGHAGYJUK Zenta község területén a taxis szállítóknak, hogy a tevékenységük ellátása során viseljenek védőmaszkot és kesztyűt és végezzék a jármű fertőtlenítését.
 2. KÖTELEZŐ Zenta község területén a védőmaszkok viselése minden gazdasági társaságban a zárt helyiségekben, és javasoljuk a arcvédő viselését.

KÖTELEZŐ a fertőtlenítő akadály elhelyezése a gazdasági társaság bejáratánál, és javasoljuk a testhőmérséklet mérését.

A gazdasági társaságokban, amelyeknek étterme van, kötelező a szociális távolságtartás az asztalok között. A dolgozók közötti távolságtartás szükséges a szünet időtartama alatt, az öltözőkben stb.

 1. Az intézkedések foganatosításáról a községi kommunális felügyelőség és más, a törvénnyel meghatalmazott szervek gondoskodnak.

 

Az intézkedések figyelmen kívül hagyása a természetes vagy a jogi személy szabálysértési felelősségét vonja magával.

 

 

II

 

 1. Minden olyan polgárnak, akik kapcsolatban voltak megerősített esettel javasoljuk a hazikarantént 10-től 14 napig terjedő időszakban, amíg a Szerb Köztársaság Kormánya, illetve más hatásköri szerv nem dönt másképpen.

 2. MEGALAKUL a kapcsolattartó központ, a polgároknak információ- és segítségnyújtás céljából és meghagyjuk Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának, hogy tájékoztassa a nyilvánosságot a kapcsolattartó központ telefonszámairól.   A kapcsolattartó központ telefonszámai a következők: 024/655-452 és 064/872-5320, amely elérhető minden polgár számára, minden nap 09,00 órától 13,00 óráig, kezdve 2020. november 19-étől.

 


III

 

Hatályon kívül helyezzük Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a meghagyásait, amelyek keltek 2020.07.23-án, 2020.07.31-én és 2020.08.20-án (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2020., 27/2020. és 28/2020. sz.).

Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-15-7/2020-II

Kelt: 2020.08.28-án

Zenta

 

A katasztrófa-kockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 41. szakasza 4. bekezdése és 43. szakasza és a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott COVID-19 fertőző betegség kihirdetéséről szóló határozat alapján

(az SZK Hivatalos Közlönye, 23/2020., 24/2020., 27/2020., 28/2020., 30/2020., 32/2020., 35/2020., 37/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 45/2020., 48/2020., 49/2020., 59/2020., 60/2020., 66/2020., 67/2020., 72/2020., 73/2020., 75/2020., 76/2020., 84/2020., 98/2020., 100/2020., 106/2020., 107/2020. és 108/2020. sz.), Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. augusztus 28-án tartott ülésén meghozta az alábbi

VÉGZÉST

I.

“Snežana – Hófehérke“ Óvoda Zenta a 2020/2021-es munkaévet a megszokott módon kezdi meg 2020. szeptember 1-én, betartva minden olyan megelőző intézkedést, amelyek a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott COVID-19 fertőző betegség megelőzésére szolgálnak és amelyekkel biztosítható a foglalkoztatottak és a gyermekek biztonsága.

II.

A végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

 

Czeglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-15-6/2020-II

Kelt: 2020.08.20-án

Zenta

A katasztrófa-kockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 41. szakasza 4. bekezdése és 43. szakasza és a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott COVID-19 fertőző betegség kihirdetéséről szóló határozat alapján

(az SZK Hivatalos Közlönye, 23/2020., 24/2020., 27/2020., 28/2020., 30/2020., 32/2020., 35/2020., 37/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 45/2020., 48/2020., 49/2020., 59/2020., 60/2020., 66/2020., 67/2020., 72/2020., 73/2020., 75/2020., 76/2020., 84/2020., 98/2020., 100/2020., 106/2020. és 107/2020. sz.), Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. augusztus 20-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

a 217-15-4/2020-II-es számú 2020.07.23-án kelt meghagyás és a 217-15-5/2020-II-es számú 2020.07.31-én kelt meghagyás módosításáról

I.

A 2020.07.23-án kelt 217-15-4/2020-II -es számú meghagyás és a 2020.07.31-én kelt 217-15-5/2020-II -es számú meghagyás módosításának 3. pontja megváltozik és a következőképpen hangzik:

KORLÁTOZZUK a kávézók, éttermek, bárok és más vendéglátó létesítmények munkaidejét, 06,00 órától 01,00 óráig”.

II.

A 2020.07.23-án kelt 217-15-4/2020-II -es számú meghagyás és a 2020.07.31-én kelt 217-15-5/2020-II -es számú meghagyás módosításának egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

III.

A meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és meghozatala napjától kell alkalmazni.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-15-5/2020-II

Kelt: 2020.07.31-én

Zenta

A katasztrófa-kockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 41. szakasza 4. bekezdése és 43. szakasza és a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott COVID-19 fertőző betegség kihirdetéséről szóló határozat alapján

(az SZK Hivatalos Közlönye, 23/2020., 24/2020., 27/2020., 28/2020., 30/2020., 32/2020., 35/2020., 37/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 45/2020., 48/2020., 49/2020., 59/2020., 60/2020., 66/2020., 67/2020., 72/2020., 73/2020., 75/2020., 76/2020., 84/2020., 98/2020. és 100/2020. sz.), Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. július 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

a 217-15-4/2020-II-es számú 2020.07.23-án kelt meghagyás módosításáról

I.

A 2020.07.23-án kelt 217-15-4/2020-II -es számú meghagyás 3. pontját kiegészítjük egy 4. bekezdéssel, amely az alábbiak szerint hangzik:

„Kötelezzük a vendéglátói létesítmények működtetőit, hogy biztosítsanak kézfertőtlenítőt minden asztalra.”

A 2020.07.23-án kelt 217-15-4/2020-II-es számú meghagyásban a 12. pont megváltozik és a következőképpen hangzik:

„A városi medence működése folytatódik 2020.08.03 – tól.

Meghagyjuk a városi medence üzemeltetőjének a következőket:

– az egyidejűleg jelenlévő látogatók maximális létszáma 400 fő lehet;

– a bejáratnál kötelező a testhőmérséklet mérése;

– a teljes komplexumot naponta kétszer kell fertőtleníteni;

– a komplexum keretében működő büfét és kávézót folyamatosan fertőtleníteni kell a  munkaidő alatt is;

– a napozóágyak és a törölközők egymás közötti távolsága 1,5 méter kell hogy legyen.

II.

A 2020.07.23-án kelt 217-15-4/2020-II-es számú meghagyás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

III.

A meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és meghozatala napjától kell alkalmazni.

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnokaCzegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-15-4/2020-II-02

Kelt: 2020.07.23-án

Zenta

A katasztrófa-kockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 41. szakasza 4. bekezdése és 43. szakasza és a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott COVID-19 fertőző betegség kihirdetéséről szóló határozat alapján

(az SZK Hivatalos Közlönye, 23/2020., 24/2020., 27/2020., 28/2020., 30/2020., 32/2020., 35/2020., 37/2020., 38/2020., 39/2020., 43/2020., 45/2020., 48/2020., 49/2020., 59/2020., 60/2020., 66/2020., 67/2020., 72/2020., 73/2020., 75/2020., 76/2020., 84/2020., 98/2020. és 100/2020. sz.), Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. július 23-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I.

1. ELRENDELJÜK nyilvános helyeken – beltérben a kötelező védőmaszk használatot és legfeljebb másfél méteres távolság megtartását két olyan személy között, akik nem egyazon háztartás tagjai, illetve azt, hogy minden 4 m2 – en csak egy személy tartózkodhat. Nyilvános helyeken – kültéren, ahol nem lehetséges két személy között a másfél méter távolság megtartása (boltok, gyógyszertárak előtt, autóbuszállomás stb.) kötelező a védőmaszk használata.

2. ELRENDELJÜK a testhőmérséklet – mérését a közintézményekbe való belépéskor, valamint kézfertőtlenítők és fertőtlenítő akadályok kihelyezését ezen épületek bejáratánál.

3. MEGHAGYJUK a vendéglátói létesítmények működtetőinek, hogy munkájuk végzése során helyezzék előtérbe a szabadtéri kiszolgálást (kerthelyiségek használata), a megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

A vendéglátói létesítmények kötelesek minden megelőző intézkedést betartani, amelyek a SARS-CoV-2 vírus által kiváltott COVID-19 fertőző betegség megelőzésére szolgálnak és amelyekkel biztosítható a foglalkoztatottak és a szolgáltatások igénybe vevőinek biztonsága, kötelező védőmaszk használata mellett és a másfél méteres távolság megtartásával.

KORLÁTOZZUK a kávézók, éttermek, bárok és más vendéglátó létesítmények munkaidejét, 06,00 órától 23,00 óráig.

4. KORLÁTOZZUK az ünnepségek, lakodalmak, keresztelők, halotti torok és más rendezvények résztvevőinek számát legfeljebb 20 személyre nyílt és zárt térben is.

A korlátozás érvényes a nyilvános helyiségekre (éttermek, termek, játszóházak stb.), valamint a magántulajdonban lévőkre is (házak, lakások stb.).

5. KORLÁTOZZUK a temetéseken résztvevők számát legfeljebb 20 személyre.

MEGHAGYJUK a zentai KLKV-nak, hogy ezen intézkedést ellenőrizze.

6. A kozmetikai, illetve egyéb arc- és testápolási szalonok, valamint a fitnesz klubok és edzőtermek munkája folytatódik a megelőző intézkedések betartása mellett (maszkviselés, távolságtartás, a kéz-, a felszerelés és a helyiség fertőtlenítése).

7. MEGHAGYJUK a postáknak és a bankoknak, hogy a szolgáltatásaikat igénybevevők számát korlátozzák a helyiségben működő aktív tolóablakok számához mérten.

MEGHAGYJUK minden banknak, hogy a pénzkiadó automatáik mellé szereljenek fel kézfertőtlenítőt és kötelezően fertőtlenítsék a pénzkiadó automatáikat.

8. MEGHAGYJUK a taxis szállítóknak Zenta község területén, hogy a tevékenységük ellátásakor hordjanak védőmaszkot és kesztyűt és végezzenek jármű-fertőtlenítést.

9. MEGHAGYJUK a vallási objektumoknak, hogy a szertartások végzésekor alkalmazzák az előírt megelőző intézkedéseket (maszkhasználat, távolságtartás, kéz- és helyiség fertőtlenítés).

10. ELRENDELJÜK a lakóközösségeknek a közös helyiségek és az épület bejáratának legalább napi egyszeri fertőtlenítését.

11. ELRENDELJÜK a védőmaszk használatát Zenta község minden piacán. Ez az intézkedés vonatkozik az eladókra, a vevőkre és a piac dolgozóira egyaránt.

12. FELFÜGGESZTJÜK a városi medence működését.

13. A fenti rendelkezések betartását Zenta község kommunális felügyelősége és más, törvénnyel felhatalmazott szerv ellenőrzi.

Az intézkedések be nem tartása szabálysértési felelősséget von maga után.

II.

1. AJÁNLOTT minden olyan polgár számára, aki közvetlenül kapcsolatba került olyan személlyel, akinél a SARS-CoV-2 vírus által okozott COVID-19 fertőző betegséget diagnosztizáltak, hogy kerülje a más személyekkel való érintkezést és maradjon házi karanténban.

2. AJÁNLJUK az ünnepségek későbbre halasztását (lakodalmak, születésnapok, keresztelők és hasonlók).

3. FIGYELMÉBE AJÁNLJUK a szülőknek, hogy gyermekeiket ideiglenesen ne küldjék az óvodába, amennyiben a gyermek felügyeletére bármilyen más megoldásuk van.

III.

Hatályon kívül helyezzük Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 2020. július 13-án kelt meghagyását (Zenta Község Hivatalos Lapja, 24/2020. sz.).

A meghagyást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és meghozatala napjától kell alkalmazni.Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Zenta község polgárait, hogy az érvényben lévő szigorú előírások miatt a medence 2020.07.17-től határozatlan időre bezár.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Zenta község

A község polgármestere

Szám: 217-15-3/2020-II-02

Kelt: 2020.07.13-án

Zenta

A katasztrófa-kockázat csökkentéséről és a vészhelyzetek kezeléséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 43. szakasza alapján, összhangban a COVID-19 fertőző betegség által okozott járvány kihirdetéséről szóló Meghagyással (az SZK Hivatalos Közlönye, 37/2020. sz.), Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. július 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi

MEGHAGYÁST

I.

 1. ELRENDELJÜK a polgároknak minden zárt helyiségben a védőmaszk használatát és a min. 2 méteres fizikai távolságtartást Zenta község területén;
 2. Az 1. pontban leírt kötelezettség betartásáért a zárt helyiségek tulajdonosai/használói a felelősek;
 3. ELRENDELJÜK a testhőmérséklet – mérését a közintézményekbe való belépéskor, valamint kézfertőtlenítők és fertőtlenítő akadályok kihelyezését ezen épületek bejáratánál;
 4. ELRENDELJÜK minden köztisztviselőnek és a tolóablakoknál dolgozóknak a kötelező maszkhasználatot zárt helyiségekben és a tolóablakoknál történő munkavégzéskor, az előírt, szabályos módon;
 5. MEGHAGYJUK a vendéglátói létesítmények működtetőinek, hogy munkájuk végzése során helyezzék előtérbe a szabadtéri kiszolgálást (kerthelyiségek használata), a megfelelő biztonsági intézkedések mellett. A vendéglátói létesítmények kötelesek azon megelőző intézkedéseket betartani a vírusfertőzés terjedésének megakadályozásának érdekében, amelyekkel biztosítható a foglalkoztatottak és a szolgáltatások igénybe vevőinek biztonsága, valamint kötelesek betartani az illetékes szervek utasításait;
 6. Az 5. pontban leírt kötelezettségek betartásáért a vendéglátói ipari tevékenységet végzők felelősek;
 7. A kozmetikai, illetve egyéb arc- és testápolási szalonok, valamint a fitnesz klubok és edzőtermek munkája folytatódik a megelőző intézkedések betartása mellett (maszkviselés, távolságtartás, a kéz-, a felszerelés és a helyiség fertőtlenítése);
 8. MEGHAGYJUK a taxis szállítóknak Zenta község területén, hogy a tevékenységük ellátásakor hordjanak védőmaszkot és kesztyűt és végezzenek jármű-fertőtlenítést;
 9. A vallási objektumokban a szertartások végzésekor kötelező a megelőző intézkedések betartása (maszkhasználat, távolságtartás, kéz- és helyiség fertőtlenítés);
 10. ELRENDELJÜK a lakóközösségeknek a közös helyiségek és az épület bejáratának legalább napi egyszeri fertőtlenítését;
 11. ELRENDELJÜK a védőmaszk használatát Zenta község minden piacán. Ez az intézkedés vonatkozik az eladókra, a vevőkre és a piac dolgozóira egyaránt;
 12. A fenti rendelkezések betartását Zenta község kommunális felügyelősége és más, törvénnyel felhatalmazott szerv ellenőrzi. Az intézkedések be nem tartása szabálysértési felelősséget von maga után.

II.

 1. AJÁNLJUK az ünnepségek későbbre halasztását (lakodalmak, születésnapok, keresztelők és hasonlók) illetve kevesebb résztvevővel való megtartását;
 2. EMLÉKEZTETJÜK az óvodákat, hogy kötelesek minden védő- és megelőző intézkedést betartani és alkalmazni (maszkviselés, távolságtartás, a kéz-, a felszerelés és a helyiség fertőtlenítése);
 3. A szülők külön figyelmébe ajánljuk, hogy gyermekeiket ideiglenesen ne küldjék az óvodába, amennyiben a gyermek felügyeletére bármilyen más megoldásuk van.

III.

A meghagyást közzé kell

Kövess minket:

Megszakítás