Саопштење штаба за ванредне ситуације општине Сента

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-30-5/2020-II
Дана: 01.06.2021. године
Сента

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 61. став 1. тачка 18. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента, бр. 4/2019), а на основу предлога Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента од 01. јуна 2021. године, председник општине Сента доноси следећу

О Д Л У К У

о укидању ванредне ситуације на целој територији општине Сента

1. УКИДА СЕ ванредна ситуација на целој територији општине Сента, од дана 01.06.2021. године.
2. Доношењем ове Одлуке, до сада донете Наредбе и акти Општинског штаба за ванредне ситуације везане за предузимање мера на спречавању ширења епидемије заразне болести COVID 19 стављају се ван снаге.
3. На територији општине Сента и даље ће се примењивати мере прописане од стране Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID 19 Владе Републике Србије.
4. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Кикинди, Заводу за јавно здравље Кикинда, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања са територије општине Сента.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента.

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.

НАРЕДБА
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА ВРЕМЕ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЦОВИД-19
(„Сл. гласник РС“, бр. 22/2021 и 23/2021)
1. Изузетно од одредаба члана 8. став 3, члана 9. став 2, члана 11. став 2. и члана 13. став 1. тач. 5. и 6. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19, у периоду од 16. марта 2021. године од 21.00 часова до 22. марта 2021. године до 06.00 часова, неће радити објекти у којима се обављају делатности:

1) у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);

2) пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, шалтери и киосци за продају хране и пића, и сл.);

3) пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.);

4) приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

5) пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте);

6) у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије);

7) области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.).

Ограничења из става 1. ове тачке не односи се на радно време:

1) апотека (укључујући пољопривредне апотеке), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;

2) трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавница хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворених и отворених пијаца, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

3) киоска и трафика који су као такви регистровани и класификовани и постављени на јавној површини и у којима се продају штампа, дуванске прерађевине и ситна непрехрамбена роба и која се обавља тако да купац не улази у објекат;

4) ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.;

5) ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа;

6) објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема и одржавања регистрованих такмичења у надлежности националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима;

7) свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања.

1а Ограничење радног времена из тачке 1. ове наредбе не односи се на:

1) финансијске институције (банке, осигуравајућа друштва, мењачнице, и др.);

2) државне органе, органе државне управе, органе АП Војводине, органе јединица локалних самоуправа;

3) јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе;

4) јавне установе чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или јединица локалне самоуправе, осим оних установа које обављају делатности из тачке 1. ове наредбе;

5) судови и јавна тужилаштва, јавни бележници, извршитељи и други правосудни или са њима везани органи и службе;

6) привредна друштва и други привредни субјекти, осим оних која обављају делатности из тачке 1. ове наредбе.

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-30-4/2020-II
Дана: 11.12.2020. године
Сента

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 61. став 1. тачка 18. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента, бр. 4/2019), а на основу предлога Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента бр. 217-30-3/2020-II од 11. децембра 2020. године, председник општине Сента доноси следећу

О Д Л У К У

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Сента

1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Сента, од дана 11.12.2020. године, због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије заразне болести COVID 19.
2. Доношењем ове Одлуке, до сада донете Наредбе и акти Општинског штаба за ванредне ситуације везане за предузимање мера на спречавању ширења епидемије заразне болести COVID 19 остају на снази.
3. Ванредна ситуација се проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите као и заштите живота и здравља становништва .
4. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018).
5. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Севернобанатског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Кикинди, Заводу за јавно здравље Кикинда, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања са територије општине Сента.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента.

Председник општине Сента
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-30/2020-II
Дана: 18.11.2020. године
Сента

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) и Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник Републике Србије“, број 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020, 138/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 18. новембра 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I


 1. НАРЕЂУЈЕ СЕ ношење заштитних маски у затвореном простору, а за хроничне болеснике и на отвореном простору,
 2. НАРЕЂУЈЕ СЕ мерење телесне температуре приликом уласка у објекте јавних установа, као и постављање средстава за дезинфекцију руку и дезобаријера испред улаза у објекте јавне намене.
 3. НАРЕЂУЈЕ СЕ ношење маски на пијацама.

НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКСП Сента да рад пијаца организује тако да сва лица (продавци и купци) обавезно носе заштитне маске и да се спречи груписање лица, те да одреди запослене који ће вршити контролу ових мера.

 1. ЗАБРАЊУЈУ СЕ масовна окупљања свих врста на отвореном и затвореном простору где је више од 5 људи (рођендани, венчања, крштења, славе, даће итд).

Забрана се односи за јавни простор (ресторани, сале, играонице и слично) и за приватни простор (куће, станови и слично).

 1. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време угоститељских објеката и објеката у којима се организују игре на срећу тако да ти објекти неће радити од 21 до 06 часова наредног дана.

ОГРАНИЧАВА СЕ број гостију за једним столом на 2 лица.
ОГРАНИЧАВА СЕ ниво буке испод 40 децибела како би се избегло викање и гласан говор.
НАРЕЂУЈЕ СЕ ношење маски за госте осим кад узимају храну и пиће, појачана дезинфекција и чишћење просторија, чишћење и брисање столова, наслона столица који се додирују рукама и шанкова.
ОГРАНИЧАВА СЕ број гостију у зависности од квадратуре на 4м2 по госту. Запослени су дужни да контролишу спровођење ових мера.

 1. Приликом одржавања јавних културно-уметничких догађаја у затвореном простору (позориште и сл.) дозвољено је присуство гостију тако да најмање два седишта буде размака између гледалаца.

Сви гледаоци су дужни да носе маске.

Радно време јавних културно-уметничких установа ограничава се тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

 1. Верски обреди ће се обављати на јавним местима у затвореном и отвореном простору на тај начин да између окупљених лица мора постојати растојање од најмање 1,5 m, односно на свака 4 m² може бити присутно једно лице.

Сва присутна лица су дужна да носе маске.

 1. ОГРАНИЧАВА СЕ број лица који присуствују сахрани, на највише 20 лица.​

НАЛАЖЕ СЕ ЈКПС Сента да спроводи контролу ове мере.

 1. ОГРАНИЧАВА СЕ радно време продавницама у којима се обавља трговина на мало (супермаркети и друге неспецијализоване продавнице, разне специјализоване продавнице, пекаре и слично), изузев радног времена апотека, бензинских пумпи и угоститељских и других објеката који врше доставу хране (искључиво за доставу хране) тако да ти објекти неће радити од 21 до 05 часова наредног дана.​

НАРЕЂУЈЕ СЕ обавезна дезинфекција рукохвата потрошачких колица и корпи у продавницама у којима се обавља трговина на мало.

Број потрошача се ограничава према следећим критеријумима:
– највише 2 потрошача у продавницама површине продајног објекта до 60 m²;
– највише 15 потрошача у продавницама површине продајног објекта од 60 до 300 m²
– највише 40 потрошача у продавницама површине продајног објекта од 300 m².

У продавницама је обавезно ношење заштитних маски, спровођење мера дезинфекције, као и истицање обавештења о максималном броју потрошача који могу истовремено боравити у том продајном објекту.

Одговорна лица у овим објектима дужна су да обезбеде контролу уласка потрошача.

 1. ОГРАНИЧАВА СЕ број корисника услуга који истовремено бораве у фризерским, козметичким салонима и салонима лепоте, тако да растојање између два корисника буде најмање 1,5 метра, уз обавезно ношење заштитних маски од стране запосленог и корисника услуге.

На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон).

Пријем корисника услуга вршиће се путем заказивања.

Запослени су дужни да контролишу спровођење ових мера.

 1. ОГРАНИЧАВА СЕ број особа које истовремено бораве у спортској хали, фискултурним салама, теретанама, фитнес клубовима и слично, тако да удаљеност међу овим лицима буде најмање 1,5 метра у свим правцима, а за сваког корисника мора постојати простор за вежбање од најмање 10 m².​

ОГРАНИЧАВА СЕ број особа које истовремено бораве унутар комплекса затвореног базена на 20 лица.

После сваке групе вежбача, а пре уласка у салу следеће групе, потребно је спровести чишћење, прање и дезинфекцију просторија средством на бази хлора и извршити проветравање просторија, најмање пола сата након чишћења.

Не препоручује се коришћење вештачке вентилације и клима уређаја.

У примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19 у свом раду клубови морају примењивати следеће мере: а) На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,
б) На почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизите за вежбање, као и под клуба, док је у току радног дана неопходно проветравати све просторије што чешће,
в) Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола,
г) Сви запослени током целокупног радног времена морају носити заштитне маске,
д) Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене,
ђ) Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе.
Запослени су дужни да контролишу спровођење ових мера.

 1. НАЛАЖЕ СЕ ЈКСП Сента да свакодневно врши дезинфекцију свих јавних површина (пијаце, улази испред јавних установа итд.), а по налогу команданта Општинског штаба за ванредне ситуације и установа.​

НАЛАЖЕ СЕ ЈКСП Сента да за потребе грађана општине Сента обезбеди довољну количину дезинфекционог средства (натријум хипохлорита), који ће грађанима бити доступан у свим месним заједницама, заједно са упутством за употребу.
НАЛАЖЕ СЕ свим месним заједницама са територије општине Сента да организују грађанима поделу дезинфекционог средства (натријум хипохлорита).

 1. НАЛАЖЕ СЕ управницима стамбених заједница да воде рачуна о појачаној хигијени у стамбеним зградама (у улазним вратима, ходницама и др.)

 2. ОГРАНИЧАВА СЕ број клијената у поштама и банкама према броју активних шалтера у сали.

ОБАВЕЗНО ЈЕ ношење заштитних маски, уз држање физичке достанце између лица од најмање 1,5 метра.
НАЛАЖЕ СЕ свим банкама да поред својих банкомата поставе апарате за дезинфекцију руку и обавезно врше дезинфекцију банкомата.

 1. НАЛАЖЕ СЕ такси превозницима на територији општине Сента да приликом обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију возила.

 2. ОБАВЕЗНО ЈЕ ношење заштитних маски у свим привредним друштвима на територији општине Сента у затвореним просторијама, а препоручује се ношење визира.​

ОБАВЕЗНО ЈЕ постављање дезо-баријере на улазу у привредно друштво, а препоручује се и мерење телесне температуре.

У привредним друштвима које имају мензе, обавезна је социјална дистанца између столова. Држање растојања између радника неопходно је и током трајања паузе, у свлачионицама и слично.

 1. О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом  овлашћени органи.

Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица.

II

 1. Препоручује се свим грађанима самоизолација у трајању од 10 до 14 дана, који су били у контакту са потврђеним случајем, док Влада Републике Србије односно други надлежни орган не одлучи другачије.
 2. ОБРАЗУЈЕ СЕ контакт центар у циљу пружања информација и помоћи грађанима и налаже се Општинској управи општине Сента да обавести јавност о бројевима телефона контакт центра.

Телефонски бројеви контакт центра су 024/655-452 и 064/872-5320 који ће бити доступни свим грађанима, сваког дана од 09,00 до 13,00 часова, почев од дана 19. новембра 2020. године.

III

Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента од 23.07.2020. године, од 31.07.2020. године и од 20.08.2020. године („Службени лист општине Сента“, бр. 26/2020, 27/2020 и 28/2020).

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-15-7/2020-II
Дана: 28.08.2020. године
Сента

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) и Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020, 100/2020, 106/2020, 107/2020 и 108), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 28. августа 2020. године доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

I

Радна година 2020/2021 у ДВ “Снежана – Hófehérke“ Сента почиње редовно, 01.09.2020. године уз примену свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести СОВИД-19 изазване вирусом САРС-СоВ-2, којима се осигурава безбедност запослених и деце.

II

Овај Закључак се објављује у Службеном листу општине Сента.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-15-6/2020-II
Дана: 20.08.2020. године
Сента

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) и Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020, 100/2020, 106/2020 и 107/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 20. августа 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o измени и допуни Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године и 217-15-5/2020-II-02 од 31.07.2020. године

I

У тачки 3. Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године и 217-15-5/2020-II-02 од 31.07.2020. године мења се став 3. и гласи:

ОГРАНИЧАВА СЕ рад ресторана, кафића, ноћних клубова и других угоститељских објеката, на временски период најдуже од 06,00 до 01,00 часова“

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године и 217-15-5/2020-II-02 од 31.07.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-15-5/2020-II-02
Дана: 31.07.2020. године
Сента

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) и Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020 и 100/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 31. јула 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

o измени и допуни Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године

I

У тачки 3. Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године додаје се став 4. који гласи:

„Обавезују се привредни субјекти који обављају угоститељску делатност да обезбеде средства за дезинфекцију руку на сваком столу.“

Тачка 12. Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године мења се и гласи:

„Градски базен наставља са радом почев од 03.08.2020. године.“

Наређује се управљачу Градског базена следеће:
– максималан број присутних посетилаца је до 400 људи у исто време;
– обавезно мерење температуре на улазу у комплекс базена;
– дезинфекција комплетног компекса два пута дневно; – бифе и кафић у склопу комплекса дезинфикују се перманентно и у току радног времена;
– лежаљке за сунчање и пешкири се распоређују на међусобно растојање од 1,5 m.“

II

Остале одредбе Наредбе бр. 217-15-4/2020-II од 23.07.2020. године остају непромењене.

III

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-15-4/2020-II-02
Дана: 23.07.2020. године
Сента

На основу члана 41. став 4. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018) и Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл. гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020 и 100/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 23. јула 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ да за време боравка на јавним местима у затвореном простору, грађани обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање један и по метар између два лица која не бораве у истом домаћинству, односно на свака 4 m2 може бити присутно једно лице. На јавним местима на отвореном простору, уколико није могуће одржати растојање између два лица од најмање један и по метар (испред продавница, апотека, на аутобуским и другим стајалиштима и сл.), ношење заштитних маски је обавезно.

2. НАРЕЂУЈЕ СЕ мерење телесне температуре приликом уласка у објекте јавних установа, као и постављање средстава за дезинфекцију руку и дезобаријера испред улаза у објекте јавне намене.

3. НАРЕЂУЈЕ СЕ привредним субјектима који обављају угоститељску делатност да тежиште делатности преусмере на отворени простор, односно башту уз примену одговарајућих мера заштите. Угоститељски објекти морају примењивати све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга, уз обавезно ношење заштитних маски и поштовања растојања од најмање један и по метар. ​

ОГРАНИЧАВА СЕ рад ресторана, кафића, ноћних клубова и других угоститељских објеката, на временски период најдуже од 06,00 до 23,00 часова.

4. ОГРАНИЧАВА СЕ одржавање прослава, свадби, крштења, даћа и других окупљања на отвореном и затвореном простору, на највише 20 присутних лица.


Ограничење важи како за јавни простор (ресторани, сале, играонице и слично), тако и за приватни простор (куће, станови и слично).

5. ОГРАНИЧАВА СЕ број лица који присуствују сахрани, на највише 20 лица.


НАЛАЖЕ СЕ ЈКПС Сента да спроводи контролу ове мере.

6. Рад козметичких и фризерских салона, фитнес центара и теретана се наставља и организоваће се у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку, опрема и просторија).

7. НАЛАЖЕ СЕ поштама и банкама да ограниче број клијената према броју активних шалтера у сали.

НАЛАЖЕ СЕ свим банкама да поред својих банкомата поставе апарате за дезинфекцију руку и обавезно врше дезинфекцију банкомата.

8. НАЛАЖЕ СЕ такси превозницима на територији општине Сента да приликом обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију возила.

9. НАЛАЖЕ СЕ верским објектима да приликом обреда примењују мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

10. НАРЕЂУЈЕ СЕ стамбеним заједницама дезинфекција заједничких просторија и прилаза зградама најмање једном дневно.

11. НАРЕЂУЈЕ СЕ обавезна употреба заштитне маске на свим пијацама на територији општине Сента.

Ова мера се односи на продавце, купце и раднике пијаце.

12. Обуставља се рад Градског базена.

13. О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом задужени органи.

Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица.

II

1. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ свим грађанима, који су били у непосредном контакту са особом којој је утврђено да је заражено заразном болешћу COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, да избегавају контакте са другим лицима и остану у самоизолацији.

2. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ одлагање свадби, крштења и других прослава.

3. ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ родитељима да децу привремено не доводе у предшколску установу, уколико постоје било какви други услови за њихово чување.

III

Ставља се ван снаге Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента од 13.07.2020. године („Службени лист општине Сента“, бр. 24/2020).

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу општине Сента.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сента
Рудолф Цегледи, дипл.инг.грађ. с.р.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Сента, да Због прописаних обавезујућих мера од 17.07.2020. године  базен ће бити затворен на неодређено време.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сента
Председник општине
Број: 217-15-3/2020-II-02
Дана: 13.07.2020. године
Сента

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018), а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести ЦОВИД-19 („Службени гласник РС“, број 37/2020), Општински штаб за ванредне ситуације општине Сента, на својој седници одржаној дана 13. јула 2020. године доноси следећу

НАРЕДБУ

I

 1. НАРЕЂУЈЕ СЕ употреба заштитних маски у свим затвореним просторима и одржавање физичке дистанце од минимум 2 м на територији општине Сента.

 2. За спровођење тачке 1. ове наредбе задужују се власници/корисници затворених простора.

 3. НАРЕЂУЈЕ СЕ мерење телесне температуре приликом уласка у објекте јавних установа, као и постављање средстава за дезинфекцију руку и дезобаријера испред улаза у објекте јавне намене.

 4. НАРЕЂУЈЕ СЕ свим државним службеницима и шалтерским радницима да обавезно користе маску у затвореном простору и на шалтерима и да то чине на потпуно исправан начин.

 5. НАРЕЂУЈЕ СЕ привредним субјетима који обављају угоститељску делатност да тежиште делатности преусмере на отворени простор, односно башту уз примену одговарајућих мера заштите. Угоститељски објекти морају примењивати све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести СОВИД-19 изазване вирусом САРС-СоВ-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга. Угоститљски објекти се морају придржавати инструкција и упутстава свих надлежих органа.

 6. За спровођење тачке 5. ове наредбе задужују се привредни субјекти који обављају угоститељску делатност.

 7. Рад козметичких и фризерских салона, фитнес центара и теретана се наставља и организоваће се у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку, опрема и просторија).

 8. НАЛАЖЕ СЕ такси превозницима на територији општине Сента да приликом обављања делатности носе заштитне маске и рукавице и да врше дезинфекцију возила.

 9. НАЛАЖЕ СЕ верским објектима да приликом обреда примењују мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

 10. НАРЕЂУЈЕ СЕ стамбеним заједницама дезинфекуја заједничких просторија и прилаза зградама најмање једном дневно.

 11. НАРЕЂУЈЕ СЕ обавезна употреба заштитне маске на свим пијацама на територији општине Сента. Ова мера се односи на продавце, купце и раднике пијаце.

 12. О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица.
II

 1. Препоручују се одлагање свадби, крштења, журки и других прослава са већим бројем учесника или њихово одржавање са минимално протоколарно потребним бројем људи.
 2. Подсећамо

Пратите нас:

Skip to content