A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY:

GERE ÉVA, Fő tér 1, 24400 Zenta

Tel: 024/655-487

e-mail: radniodnos@zenta-senta.co.rs

Tájékoztatás a személyi adatok begyűjtéséről és feldolgozásáról

Ezt a tájékoztatást a személyi adatok védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) rendelkezéseivel összhangban adjuk ki azzal a céllal, hogy megismertessük az ügyfeleket/foglalkoztatottakat a személyi adataik begyűjtésének feltételeivel és feldolgozásával, amelyet Zenta község végez.

Az adatok kezelője: Zenta község, 24400 Zenta, Fő tér 1.,törzsszám: 08038490, adóazonosító szám: 102692306.

Kapcsolati adatok:

Honlap: www.zenta-senta.co.rs

Elektronikus postacím: info@zenta-senta.co.rs

Kapcsolattartó telefon: Központ +381 (0) 24/655-444

Fax: +381 (0) 24/812-034

A személyi adatok védelmével megbízott személy:

Minden kérdésben Az önök személyi adataival kapcsolatban minden kérdésben a személyi adatok védelmével megbízott személyhez fordulhatnak a következő címen:

Családi és utónév: Gere Éva

Elektronikus postacím: radniodnos@zenta-senta.co.rs

Posta: Zenta község, 24400 Zenta, Fő tér 1. (A személyi adatok védelmével megbízott személynek).

Zenta község (a továbbiakban: kezelő) az üzletviteli eljárásában, összhangban a személyi adatok védelméről szóló törvénnyel (a továbbiakban: törvény) és más érvényes törvényekkel és törvénynél alacsonyabb rangú aktusokkal jár el, amelyek rendezik a személyi adatok begyűjtését és feldolgozását.

A személyi adat minden információ, amely a természetes személyre vonatkozik, tekintet nélkül a formájára, amelyben kifejezésre került és az információhordozóra (papír, szalag, film, elektronikus médiák stb.), akinek a meghagyása szerint, akinek a nevében, illetve akinek a számlájára az információt tárolták, az információ keletkezésének dátumára, az információ tárolásának a helyére, az információról való tudomásszerzésre (közvetlenül, meghallgatás, nézés stb. útján, illetve közvetetten, betekintéssel a dokumentumba, amely az információt tartalmazza stb.), vagy tekintet nélkül az információ más tulajdonságaira.

A személyi adatok feldolgozása alatt értendő minden foganatosított cselekmény az adatokkal kapcsolatban, mint: begyűjtés, feljegyzés, átírás, sokszorosítás, másolás, átvitel, kutatás, rendezés, tárolás, elkülönítés, keresztezés, egyesítés, összehasonlítás, csere, biztosítás, használat, őrzés, alkalmazkodás, átvitel általi felfedezés vagy más módon elérhető való tétele, begyűjtés, kihelyezés és más módon történő elérhetetlenné tétele, valamint más cselekmények lefolytatása a felsorolt adatokkal kapcsolatban, tekintet nélkül, hogy automatikusan, félautomatikusan vagy más módon végzik (a továbbiakban: feldolgozás).

A kezelő begyűjti a személyi adatokat attol a személytől, akire vonatkoznak, kivételesen pedig más személyektől, éspedig ha:

ezt előirányozza az azzal a személlyel megkötött szerződés, akire az adatok vonatkoznak
ez a törvénnyel előirányozott
ez tekintettel a munka természetére szükséges
az adatok begyűjtése magára a személyre vonatkozóan, aki kéri túlzott időt és eszközöket igényel
begyűjtik az adatokat, a személy életében fontos érdekek megvalósítása vagy védelme kapcsán, amelyre vonatkoznak, különösen az élet, az egészség és a fizikai integritás céljából.
A kezelő elvégzi a személyi adatok feldolgozását a törvény és más jogszabályok alapján, és a természetes személy teljes értékű jóváhagyása alapján, akire az adatfeldolgozás vonatkozik.A teljes értékű jóváhagyást a személy adhatja írásban, vagy szóban, jegyzőkönyvre mondva. Úgyszintén a jóváhagyás megadható meghatalmazott útján is.

A jóváhagyását adó személy, jogosult az adatfeldolgozási jóváhagyás visszavonására, elfogadva az összes jogi következményt, amelyet az ilyen döntés magával hordoz, és az adatfeldolgozás a kezelő által a visszavonást követően nem kerül elvégzésre. Abban az esetben, ha az adatfeldolgozásra törvényes alap van, az adatfeldolgozás folytatható a visszavonást követően is. A visszavonási kérelmet a kezelő székhelyén kell benyújtani.

A feldolgozás nem engedélyezett:

ha a személy nem adta meg a jóváhagyását a feldolgozásra, illetve nincs törvényes alapja a személyi adatok feldolgozásának,
ha a feldolgozást a meghatározottól ellentétes célból végzik, tekintet nélkül, hogy a személy jóváhagyása alapján vagy törvényes meghatalmazás alapján végzik a feldolgozást, jóváhagyás nélkül
ha a feldolgozás célja nem világosan meghatározott, ha módosult, nem engedélyezett vagy már megvalósult,
miután megvalósult a feldolgozás célja
ha a feldolgozás módja tiltott
ha az adat, amelyet feldolgoznak szükségtelenek vagy nem alkalmasak a feldolgozás céljának a megvalósítására
ha az adatok száma vagy faja, amelyeket feldolgoznak nem arányos a feldolgozás céljával
ha az adat hamis, vagy nem teljes, illetve, ha nem az érvényes forráson alapul, vagy elévült.
A kezelő elvégezheti a személyi adat feldolgozását azon személy jóváhagyása nélkül is, akire az adatok vonatkoznak az alábbi esetekben:

hogy a személy életében megvalósítson vagy megvédjen olyan fontos érdekeket, mint az életét, az egészségét és a fizikai integritását,
a törvénnyel, a törvénnyel összhangban hozott aktussal vagy a személy és a kezelő között kötött szerződésben megállapított kötelezettségek teljesítése céljából, valamint a megköttendő szerződés előkészítése végett, eszközök begyűjtése céljából emberbaráti szükségletekre ,
más esetekben, a személy, a kezelő vagy a használó igazolt érdekének a megvalósítása céljából, amelyek felette vannak a személyi adatok védelméről szóló jognak.
A személy, akinek az adatait begyűjtik, jogosult kérni, hogy a kezelő teljeskörűen tájékoztassa arról, hogy:

a kezelő dolgozza-e fel róla az adatokat és mely cselekmény feldolgozását végzi
mely adatokat dolgoznak fel róla
kitől szerzik be róla az adatokat, illetve ki az adatforrás
milyen célból dolgozzák fel róla az adatokat
milyen jogalapon dolgozzák fel róla az adatokat
milyen adatgyűjteményben találhatóak róla az adatok
ki használja a róla szóló adatokat
mely adatokat, illetve mely adatfajtákat használnak róla
milyen célból használják a róla szóló adatokat,
milyen jogalapon használják a róla szóló adatokat
kinek adják át az adatokat
mely adatokat adnak át
milyen célból adják át az adatokat
milyen jogalapon adják át az adatokat
mely időszakban dolgozzák fel az adatokat.
A kezelő köteles a benyújtott kérelemről a tájékoztatást haladéktalanul kiadni, de legkésőbb annak benyújtásának napjától számított 15 napon belül. A tájékoztatást írásos formában kell megadni, és kivételesen, ha ezt elfogadja a kérelmező, megadható szóban is.

A személy jogai, akire az adatok vonatkoznak:

A személyi adatvédelem terén a törvényi szabályozással előirányozott esetekben a személynek, akire az adatok vonatkoznak az alábbi jogokkal rendelkezik:

jog a hozzáféréshez
jog a kiigazításra és a kiegészítésre
jog a törlésre
jog a feldolgozás korlátozására
jog az adatok átvihetőségére
jog a fellebbezésre
jog a beleegyezés visszavonására
A fent felsorolt jogokat írásos kérelem benyújtásával érvényesíthetik a kezelő székhelyén, vagy megküldhetik a személyi adatok védelmével megbízott személynek az előzőekben felsorolt címekre.

A kezelő fenntartja a jogát, hogy a benyújtott kérelmekről kiegészítő információkat kérjen, az azonosság ellenőrzése céljából, és mindezt a kérelem benyújtója jogainak és magánéletének a védelme céljából. Ha a kérelmek szemmel láthatóan megalapozatlanok és túlzottak, különösen a gyakori ismétlődésük esetén, a kezelő fenntartja a jogát, hogy megfizetesse a közigazgatási költségeket vagy elutasítsa a kérelem szerinti eljárást.

A hatásköri állami szervhez panaszra jogosultak:

Ha úgy vélik, hogy az önök személyi adatainak a feldolgozására a törvényi rendelkezésekkel ellentétben került sor, jogosultak panaszt benyújtani a közérdekű információk hozzáférési és a személyi adatok védelmi biztosának.

a személyi adatok védelmével megbízott személy

Gere Éva s k

Kövess minket:

Megszakítás