ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ:

 

ЕВА ГЕРЕ, Главни трг 1, 24400 Сента

Тел: 024/655-487

e-mail: radniodnos@zenta-senta.co.rs

Обавештење о прикупљању и обради података о личности

 

Ово обавештење издаје се у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“,број 87/2018) са циљем упознавања клијената/запослених са условима прикупљања и обраде података о личности од стране Општине Сента.

Руковалац подацима : Општина Сента,24400 Сента, Главни трг 1., МБ: 08038490, ПИБ: 102692306.

Контакт подаци:

Веб презентација: www.zenta-senta.co.rs,

Адреса електронске поште: info@zenta-senta.co.rs

Контакт телефон: Централа +381 (0) 24 /655-444

Факс: +381 (0) 24 /812-034

 

Лице за заштиту података о личности:

За сва питања и захтеве у вези са обрадом ваших података о личности можете се обратити лицу за заштиту података о личности на следеће адресе:

Име и презиме: Ева Гере

Адреса електронске поште:radniodnos@zenta-senta.co.rs

Пошта: Општина Сента, 24000 Сента, Главни трг 1. ( „За лице за заштиту података о личности“)

Општина Сента (у даљем тексту: Руковалац) у свом пословању поступа у складу са Законом о заштити података о личности (у даљем тексту: Закон) и осталим важећим законима и подзаконским актима којима је уређена област прикупљања и обраде података о личности.

Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носаč информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације.

Под обрадом података о личности се подразумева свака радња предузета у вези са подацима као што су: прикупљање, бележење, преписивање, умножавање, копирање, преношење, претраживање, разврставање, похрањивање, раздвајање, укрштање, обједињавање, уподобљавање, мењање, обезбеђивање, коришћење, стављање на увид, откривање, објављивање, ширење, снимање, организовање, чување, прилагођавање, откривање путем преноса или на други начин чињење доступним, прикривање, измештање и на други начин чињење недоступним, као и спровођење других радњи у вези са наведеним подацима, без обзира да ли се врши аутоматски, полуаутоматски или на други начин (у даљем тексту: обрада);

Руковалац прикупља податке о личности од лица на које се односе, а подаци се изузетно прикупљају и од других лица и то ако:

1) је то предвиђено уговором закљученим са лицем на које се подаци односе

2) је то прописано законом

3) је то неопходно с обзиром на природу посла

4) прикупљање података од самог лица на које се односе захтева прекомерни утрошак времена и средстава

5) се прикупљају подаци ради остварења или заштите животно важних интереса лица на које се односе, посебно живота, здравља и физичког интегритета.

Руковалац врши обраду података о личности на основу закона и других прописа, и на основу пуноважног пристанка физичког лица на чије се податке обрада односи. Пуноважан пристанак лице може дати писмено или усмено на записник. Такође, пристанак се може дати и преко пуномоћника.

Лице које је дало пристанак има право да опозове пристанак за обраду података, и у том случају пристаје на све правне последице које таква одлука доноси, а обрада података о личности од стране Руковаоца након опозива више се неће вршити. У случају да за обраду постоји законски основ, са обрадом података се може наставити и после опозива. Захтев за опозив се подноси у седишту Руковаоца.

Обрада није дозвољена:

1) када лице није дало пристанак за обраду, односно ако не постоји законски основ за обраду података о личности

2) ако се обрада врши у сврху различиту од оне за коју је одређена, без обзира да ли се врши на основу пристанка лица или законског овлашћења за обраду без пристанка

3) када сврха обраде није јасно одређена, ако је измењена, недозвољена или већ остварена

4) након што се оствари сврха обраде

5) када је начин обраде недозвољен

6) када је податак који се обрађује непотребан или неподесан за остварење сврхе обраде

7) када је број или врста података који се обрађују несразмерни сврси обраде

8) када је податак неистинит и непотпун, односно када није заснован на веродостојном извору или je застарео.

Руковалац може да врши обраду података о личности без пристанка лица на кога се подаци односе у следећим случајевима:

1) да би се остварили или заштитили животно важни интереси лица или другог лица, а посебно живот, здравље и физички интегритет;

2) у сврху извршења обавеза одређених законом, актом донетим у складу са законом или уговором закљученим између лица и руковаоца, као и ради припреме закључења уговора;

3) у сврху прикупљања средстава за хуманитарне потребе;

4) у другим случајевима, ради остварења оправданог интереса лица, руковаоца или корисника, које претеже над правом заштите података о личности.

Лице чији лични подаци се прикупљају има право да захтева да га Руковалац истинито и потпуно обавести о томе:

1) да ли Руковалац обрађује податке о њему и коју радњу обраде врши;

2) које податке обрађује о њему;

3) од кога су прикупљени подаци о њему, односно ко је извор података;

4) у које сврхе обрађује податке о њему;

5) по ком правном основу обрађује податке о њему;

6) у којим збиркама података се налазе подаци о њему;

7) ко су корисници података о њему;

8) које податке, односно које врсте података о њему користе;

9) у које сврхе се користе подаци о њему;

10) по ком правном основу користи податке о њему;

11) коме се подаци преносе;

12) који подаци се преносе;

13) у које сврхе се подаци преносе;

14) по ком правном основу се подаци преносе;

15) у ком временском периоду се подаци обрађују.

Руковалац је дужан да обавештење о поднетом захтеву изда без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења. Обавештење се даје у писаном облику, а изузетно се може дати и усмено ако на то пристане подносилац.

Права лица на које се подаци односе:

У случајевима предвиђеним законском регулативом у области заштите података о личности, лице на које се подаци односе има следећа права:

право на приступ;
право на исправку и допуну;
право на брисање;
право на ограничење обраде;
право на преносивост података;
право на приговор;
право на опозив пристанка.
Напред наведена права можете да остварите подношењем писаног захтева у седишту Руковаоца, или може се доставити лицу за заштиту података о личности на напред наведене адресе.

Руковалац задржава право да од подносиоца захтева затражи додатне информације ради провере његовог идентитета,а све у циљу заштите права и приватности подносиоца захтева. Уколико су захтеви очигледно неосновани и претерани, нарочито у случају њиховог учесталог понављања,Руковалац задржава право да наплати административне трошкове или да одбије поступање по зајтеву.

Право на притужбу надлежном државном органу:

Уколико сматрате да је обрада ваших личних података извршена супротно одредбама Закона,имате право да поднесете притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Лице за заштиту података о личности

Eва Гере с.р.

Пратите нас:

Skip to content