ОСНИВАЊЕ – РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ РАДЊИ

Агенција за привредне регистре врши регистрацију предузетника. Све пријаве се могу преузети сваког радног дана у термину од 730 – 1330 у Општинској канцеларији Агенције за привредне регистре (Пријемној канцеларији Општинске управе Сента), Главни трг 1. или са wеб сајта Агенције за привредне регистре:

 www.apr.gov.rs

 

Општинска управа Сента пружа стручну помоћ подносиоцима око попуњавања пријаве, те исте упућује у даљи ток регистрације.

Уз пријаву за регистрацију се прилажу доказ о идентитету ( фотокопија личне карте) и доказ о уплати накнаде за регистрацију у износу од 1.000 динара.

У случају оснивања ортачке радње регистрациона приава мора бити потписана од стране свих оснивача/ортака, фотокопија личних карата свих оснивача. Накнада за регистрацију у износу од 1.000 динара.

Накнада за регистрацију се уплаћује примаоцу – Агенцији за привредне регистре на жиро рачун 840-29771845-59, модел 97, позив на број 86-04.

Као претходни услов регистрације, за следеће делатности тражи се сагласност надлежног органа:

  • Здравствене делатности – клинике, ординације, апотеке
  • Пољопривредне апотеке
  • Ветеринарске ординације
  • Такси превоз
  • Делатности од општег интереса и комуналне делатности
  • Послови заступања у осигурању
  • Послови стечајног управника
  • Промет оружја и муниције

По добијању решења о регистрацији, подносилац пријаве у Пореској управи Сента добија писмену потврду о додељеном ПИБ броју и отвара рачун у пословној банци. Пријаву података за евиденцију осигураника и корисника права из здравственог, пензијског и инвалидског осигурања подносиоци подносе у матичној филијали у Сенти.

Формулари за промене у предузетничком пословању, заједно са износима такси за промене могу се добити сваког радног дана у термину од 730 – 1330 у Општинској канцеларији Агенције за привредне регистре (Пријемној канцеларији Општинске управе Сента), Главни трг 1. или са wеб сајта Агенције за привредне регистре:  www.apr.gov.rs

Пратите нас:

Skip to content