„Greenfield i Brownfield“ понуда

Понуђени простори и капацитети у Општини Сента

 1. Индустријска зона Сента
 2. Локације код индустријске зоне „ЈУГ“
 3. Простор код бивше фабрике намештаја
 4. Простор код Јавног предузећа „ЕЛГАС“
 5. Простор код бивше фабрике коже „ЈЕДИНСТВО“
 6. Простор код логистичког центра „ПХИWА“
 7. Сарадња са а.д. „ТАМП“ или заједничко улагање (ЈОИНТ ВЕНТУРЕ) 1 – ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА СЕНТА

Индустријска зона Сента

Понуђене парцеле унутар индустријске зоне

Локација у Сенти

Индустријска зона Сента се налази у Индустријској зони „ЈУГ“. Постоји примарна комунална инфраструктура до граница парцела. Изграђена је индустријска саобраћајница и налазе се у непосредној близини регионалних и магистралних саобраћајница. У непосредној близини налази се и опремљено речно међународно пристаниште оспособљено за утовар и истовар свих врста терета. Испред парцела постоје водови све неопходне инфраструктуре, те је у кратком року могуће развођење исте на дате парцеле (канализација, колектор за отпадну воду, водовод, гасовод, електро-вод, ПТТ, прикључак на постојећи асфалтни пут који пролази непосредно уз парцелу).

У граду је у функцији и пречистач за индустријску отпадну воду чиме инвеститорима нудимо могућност заснивања производње у складу са савременим и европским стандардима заштите животне средине. Локална самоуправа може да понуди помоћ при обезбеђењу свих неопходних сагласности и дозвола од надлежних институција који су неопходне за почетак обављања производне делатности.

Локација је добро повезана са ширим окружењем и поред постојећих приступа постоји главна блоковска саобраћајница са које ће се омогућити несметан приступ парцелама унутар комплекса.

Услови закупа греенфиелд локација

Општина Сента, је у циљу повећања својих привредних потенцијала спремна на веома флексибилне и компромисне договоре са заинтересованим инвеститорима уз сагледање свих могућих олакшица и уступака.Наведене локације је могуће узети у закуп на 50-99 година. У случају да дође до реализације овог пројекта, Општина Сента ће примењивати могућности утврђене у члану 96. став 6. Закона о планирању и изградњи („Јединица локалне самоуправе може отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште по цени односно закупни која је мања од тржишне цене односно закупнине или отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе.

Контакт телефон: +381 24 813 574/лок.156 (Локална самоуправа)

Локације код индустријске зоне ЈУГ

Понуђене парцеле унутар индустријске зоне

Локација у Сенти

На слици број 3 представљене су две парцеле са укупним површинама:

8170 ( 23ха 64а45м2) 
8173 (8 ха 19 а 61м2).

Наведене парцеле се налазе у јужној индустријској зони. Наслоњење су на изграђену индустријску саобраћајницу и налазе се у непосредној близини регионалних и магистралних саобраћајница.Такође у непосредној близини, свега 2км налази се опремљено речно међународно пристаниште оспособљено за утовар и истовар свих врста терета. Испред парцела постоје водови све неопходне инфраструктуре, те је у кратком року могуће развођење исте на дате парцеле (канализација, колектор за отпадну воду, водовод, гасовод, електро-вод, ПТТ, прикључак на постојећи асфалтни пут који пролази непосредно уз парцелу).

Такође треба нагласити да поред парцела пролази колектор за индустријску отпадну воду чиме инвеститорима нудимо могућност заснивања производње у складу са савременим и европским стандардима заштите животне средине. Локална самоуправа може да понуди помоћ при обезбеђењу свих неопходних сагласности и дозвола од надлежних институција који су неопходне за почетак обављања производне делатности.

Потенцијални ризици

Пошто се наведене локације воде као пољопривредно земљиште у катастру, треба извршити превођење – пренамену земљишта у градско грађевинско земљиште што је у складу са Генералним урбанистичким планом насеља Сенте. Такође пошто се наведене парцеле тренутно налазе под закупом као пољопривредно земљиште на 3 године, те уколико дође до реализације ове сарадње, постоји могућност раскида уговора са постојећим закупцом.

Услови закупа греенфиелд локација

Општина Сента, је у циљу повећања својих привредних потенцијала спремна на веома флексибилне и компромисне договоре са заинтересованим инвеститорима уз сагледање свих могућих олакшица и уступака. Наведене локације је могуће узети у закуп на 50-99 година.

У случају да дође до реализације овог пројекта, Општина Сента ће примењивати могућности утврђене у члану 96. став 6. Закона о планирању и изградњи („Јединица локалне самоуправе може отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште по цени односно закупни која је мања од тржишне цене односно закупнине или отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе.“)

Контакт телефон: +381 24 813 574/лок.156 (Локална самоуправа)

Простор код бивше фабрике намештаја

 • Власник целокупне парцеле је СО Сента. Парцела се налази у граду преко пута Железничке станице.
 • Целокупна површина парцеле (број 2511) је 18.294 м2, од тога 6.275 м2 под објектима и двориште на 12.019 м2. За неке објекте су већ склопљени уговори.
 • На парцели се налази 26 објеката различитих димензија:

м2

Број зграда

0-100

12

101-200

5

201-300

4

301-400

1

401-500

2

712

1

2103

1

УКУПАН БРОЈ ОБЈЕКАТА:

26

Понуђене парцеле унутар индустријске зоне

Локација у Сенти

ПОНУДА

 • 1 или 2 објекта за потребе магацина
 • око 3.000 м2 слободан простор за изградњу хале

Контакт телефон: +381 24 813 574/лок.156 (Локална самоуправа)

Простор код јавног предузећа „ЕЛГАС“

Предузеће се налази на површини од 3 ха 73 ари и 78 м2, од тога половина територије није искоришћена. Локација је опремљена целокупном комуналном инфраструктуром.

Понуђене парцеле унутар индустријске зоне

Локација у Сенти

Адреса: Миксат Калмана 37
Телефон: +381-24-815-223 (централа), +381-64-399-23-16 директор предузећа, Драган Закић

Простор код бивше фабрике коже „Јединство“

Понуђене парцеле унутар индустријске зоне

Локација у Сенти

Објекат се налази на парцели број 2891/1 на укупној површини од 1.438 м2 који се састоји из:

 1. Производне зграде, површина 688 м2, година изградње 1967
 2. Привредне зграде, површина 317 м2, година изградње 1970
 3. Магацина, површина 433 м2, година изградње 1983.

Напомена: Дана 12.01.2007.год. Агенција за приватизацију је раскилнула уговор са купцем, број уговора 2064 уап-1201/02 и портфолио акција пренела на Акцијски фонд.

Контакт телефон: +381 24 813 574/лок. 156

Простор код логистичког центра „ПХИWА“

Логистички центар је адаптирани објекат старе фабрике текстила „Сентеx“, који је купљен на аукцији 2004.године. Налази се у Индустријској зони „ЈУГ“, на излазу из Сенте око 3 км удаљен од центра. Целокупна површина простире се на 106.646 м2. Изграђени простори на којима се налазе објекти са комплетном инфраструктуром.  

Парцеле за издавање, продају: 43.291 м2, од тога површина за инвестицију 13.000 м2.

Понуђене парцеле унутар индустријске зоне

Локација у Сенти

Контакт: Валди д.о.о. , Матије Корвина 17. 24000 Суботица
Телефон: 024 / 647-222, фаx.: 024 / 647-212
е-маил: валди@валди.рс

Сарадња са а.д. „ТАМП“ или заједничко улагање (Јоинт Вентуре)

Изглед фабрике

Локација у Сенти

Матични број: 08105197

Директор

Нестор Чобанов (тел: 063 512 979)

Делатност

 • Производња индустријских цевних затварача, опреме и делова – ЗАСУНА и ВЕНТИЛА (за притиске до 63 бара и димензије до 1600мм пречника)
 • Производња арматуре за транспорт нафте, гаса, водене паре 
  (енергетика), пијаће воде, отпадне воде, хемијских производа

Површина објекта

 • 4.000м2 производна хала 12 метара висока, са три кранске дизалице 5-12,5 тона

Опрема за обраду метала

 1. Карусел стругови: маx промера обраде од 3300-1600 мм, висина 2000-1000мм, ком 6
 2. Борверк: маx 1400×1800мм, висина 1500, ком 2
 3. Машина за варење под прахом – за варење цистерни, дужине 15 метара, пречника 5 метара
 4. Апкант преса: маx 5000мм, сила 1000КН
 5. Маказе за лим : дужине 2000мм, дебљине 12мм
 6. Машине за роловање лима: дужине 2000мм, дебљине 12мм
 7. Сечење форматом: 6000 дужине
 8. Кординатна бушилица: маx 1400×1800мм, висина 800
 9. Стругови ПА 22, 25, 30, 45
 10. Универзалне глодалице, округле и равне брусилице, хоризонталне и вертикалне рендисаљке
 11. Аутоматска линија за електронско фарбање прахом: маx 3800x2000x2000
 12. Моделарница и ливница обојених метала
 13. Ливница сивог, нодуларног лива У ИЗГРАДЊИ !!!

Радници

45 производних радника металске струке и 20 режијских (инжењери, контролори)

Заинтересовани су за сарадњу  или заједничко улагање (Јоинт Вентуре) са фирмом из области:

 • ЕНЕРГЕТИКЕ
 • ПРОИЗВОДЊЕ ОПРЕМЕ
 • МАШИНОГРАДЊЕ
 • ВАГОНОГРАДЊЕ
 • БРОДОГРАДЊЕ

Контакт: +381 63 512 979

Пратите нас:

Skip to content