Јавно комунално-стамбено предузеће

Адреса: 24400 Сента, Илија Бирчанина бр. 2.
Телефон: 024/827-800
Факс: 024/812-529
Е-мајл: jksp@jksp-senta.co.rs
www.jksp-senta.co.rs

Основна делатност предузећа је:

Одржавање водоводне мреже и дистрибуција санитарне воде, одржавање јавних бунара и чесми, управљање јавним водоводом и канализацијом,
Одржавање канализационе мреже, одвођење и пречишћавање отпадне воде,
Чишћење улица и одношење смећа, одношење и депоновање кућног смећа, чишћење септичких јама,
Озелењавање јавних површина и одржавање градских зелених површина, паркова и дрвореда,
Вршење погребних услуга, организовање сахрана, одржавање гробља у складу са урбанистичким и санитарним прописима.
Као споредне делатности , могу се навести: изградња, оправка и реконструкција хидрограђевинских објеката, спољног водовода, одржавање јавне расвете.

Пратите нас:

Skip to content