ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

У “Сл. гласнику РС”, бр. 96/2015, од 26. новембра 2015. године, објављен је Закон о озакоњењу објеката, који је ступио на снагу 27. новембра 2015. године.

– Закон о озакоњењу објеката

У складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/201 даље: Закон) Комисија за попис незаконито изграђених објеката пописиваће незаконито изграђене објекате на територији општине Сента према Програму пописа.

Овим законом уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објекта изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, услови, начин и поступак издавања решења о озакоњењу, правне последице озакоњења, као и друга питања од значаја за озакоњење објеката. Ово се односи и на помоћне и друге објекте који су у функцији главног објекта (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, базени, цистерне за воду и сл.) или су у функцији одвијања технолошког процеса у згради, који се сматрају саставним делом незаконито изграђеног главног објекта и озакоњују се заједно са главним објектом.

– Програм пописа незаконито изграђених објеката

– Образац пријаве можете преузети овде.

– Комисија за попис незаконито изграђених објеката

– Списак издатих решења о озакоњењу 2016 и 2017 године

 

Контакт:

Општина Сента, Главни трг бр. 1

24400 Сента

Канцеларија 21

024 / 655 – 471

Канцеларија 16

024 /655 –  480

Канцеларија 23

024 / 655 – 472

Пратите нас:

Skip to content