Јавни бележник

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА

Имајући у виду да је Народна Скупштина Републике Србије дана 31.08.2014. године усвојила измене и допуне Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – др. закон и 93/2014 – др. закон) као и Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/2014), а примена истих почиње 01.09.2014.године, и пошто се ради о новој активности, у краћем обраћању дајемо неколико важних информација о овом правном сегменту:

1.) Јавно бележништво је служба од јавног поверења. Јавни бележник или нотар (НОТАР је реч латинског порекла и значи писар) обавља делатност као искључиво и стално занимање док му не престане делатност, у складу са законом.

2.) Посао нотара је да оверава разна документа, саставља изјаве, да се бави имовинскоправним питањима.

3.) У обављању делатности јавни бележник је самосталан и независан.

4.) Јавни бележник је стручнак из области права.

5.) За именовање и разрешење јавних бележника надлежан је министар правде.

6.) Јавни бележник на основу јавних овлашћења прихвата од странака изјаве воље и даје им потребну писмену форму и о томе издаје исправе које имају карактер јавних исправа, чува оригинале тих исправа и друге поверене документе, издаје преписе исправа, јавно потврђује чињенице, даје странкама савете о питањима која су предмет његове делатности и предузима друге радње и врши друге послове одређене законом.

7.) ВРСТЕ ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИХ ИСПРАВА:

јавнобележнички записи
јавнобележнички записници
јавнобележничке потврде и
јавнобележничке овере.
8.) ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА МЕСТА: број јавнобележничких места одређује министар, по прибављеном мишљењу Коморе, тако да се, по правилу, за подручје једне општине, града или градске општине (у даљем тексту јединица локалне самоуправе), одређује најмање једно јавнобележничко место. На подручјима са већом концетрацијом становништва и интензивнијим привредним пословањем број јавнобележничких места одређује се тако да се на сваких 25.000 становника одреди по једно јавнобележничко место.

9.) СЛУЖБЕНО ПОДРУЧЈЕ: Службено подручје јавног бележника обухвата подручје основног суда на којем се налази службено седиште јавног бележника.

10.) За подручје општине Сента као јавни бележник, именован је :

КАРОЛИНА БУШ

Стевана Сремца 5

24400 СЕНТА

Тел: 062/ 180-2623

Немет Елвира – Административни радник

Тел: (024) 415 0 510, (024) 415 0 511

моб.тел. 060 05 66 225

e-mail: kancelarijaelvira@gmail.com

Радно време канцеларије: од понедељка до петка од 9,00 – до 17,00 часова

Пратите нас:

Skip to content