Регистрација друштва са ограниченом одговорношћу

Све пријаве се могу преузети сваког радног дана у термину од 730 – 1330 у Општинској канцеларији Агенције за привредне регистре (Пријемној канцеларији Општинске управе Сента), Главни трг 1. или са wеб сајта Агенције за привредне регистре:  www.apr.gov.rs

Општинска управа Сента пружа стручну помоћ подносиоцима око попуњавања пријаве, те исте упућује у даљи ток регистрације.

Уз регистрациону пријаву оснивања друштва са ограниченом одговорношћу прилаже се:

  • доказ о идентитету оснивача ( фотокопија личне карте или пасоша физичког лица и/или извод из регистра у коме је регистровано правно лице),
  • оснивачки акт друштва ( одлука или уговор), са овереним потписима оснивача,
  • потврда банке о уплати новчаног улога на привремени рачун или оверена изјава оснивача о томе да је обезбедио новчани улог,
  • споразум оснивача о вредности неновчаног улога, ако исти није садржан у оснивачком акту,
  • одлука о именовању заступника, ако заступник није одређен оснивачким актом,
  • оверен потпис заступника.

Накнада за регистрацију у износу од 4.000 динара се уплаћује примаоцу – Агенцији за привредне регистре на жиро рачун 840-29770845-52, модел 97, позив на број 95-01.

Такса за добијање матичног броја у износу од 1.750 динара се уплаћује примаоцу – Републичком Заводу за статистику на жиро рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на број 84-231.

Пратите нас:

Skip to content